Duben 2018

Zrušení mše

22. dubna 2018 v 21:29
Dne 28. dubna 2018 se z technických důvodů mše svatá nekoná. Obcí Zaječov je vedena trať Rallye Hořovice a proto jsou přístupové cesty v době od 07 hod. do 19 hodin UZAVŘENY. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další setkání.

Duben

1. dubna 2018 v 6:00 | V.M.S. + V.H.

V době kdy vychází náš příspěvek, velikonoční svátky končí. Jako jejich připomínku přinášíme všeobecně známý náboženský symbol, abychom si všichni připomněli, že nejsou jen oslavou jara a dobrého jídla, ale a to především připomínkou obětování jednoho člověka ku prospěchu mnohých.Vítáme vás, naše čtenáře v měsíci dubnu.
V měsíci nevyzpytatelného počasí, dobrých i špatných aprílových žertů.
K aprílovým žertům se nepřipojíme, pouze se pokusíme najít pro duben několik pranostik vztahujících se k počasí.
  • Je-li v dubnu teplý déšť, hojně požehnání jest
  • Na mokrý duben - suchý červen
  • Hřmí-li v dubnu - konec mrazům
  • Jasný Jiří - pěkný podzimek
[Jan Munzar, Medardova kápě]
I když do letošní XXI. Mariánské pouti chybí ještě šest týdnů, upozorňujeme na ni s velkým předstihem, aby každý, kdo se pouti bude chtít účastnit, měl dost času si upravit svůj program volného času. Tato pouť se od předchozích liší především jedinečnou událostí a tou je intronizace (uvedení do chrámu) kopie sochy Svaté Dobrotivé (Benigny). Na tuto událost vás všechny srdečně zveme přiloženou pozvánkou, jejímž hlavním motivem je snímek sochy, její skutečné podoby.


Důvod ke vzniku kopie je popsán v několika následujících řádcích:
Socha z roku 1237 byla počátkem devadesátých let odvezena ze zdejšího kláštera, restaurována a uložena v depozitáři Národního muzea v Praze. Vystavována je jen výjimečně, k vidění byla například na výstavě "Gotika v západních Čechách (1230 - 1530)". Výstava se konala v roce 1996 v pražském klášteře Svaté Anežky České.
Podoba sochy se značně změnila, byla odstrojena a zbavena polychromie. Do kláštera se už nikdy nevrátí.
[iJŠ]
Socha po restaurování od paní Anny Třeštíkové z let 1993 -1994


Na sochu často vzpomínala místní farnice paní Alexandra Švandrlíková (1943 - 2016). Její velkým přáním bylo, aby se socha do kláštera opět vrátila. Její přání se konečně splní při letošní pouti. Péčí rodiny socha byla znovu vyřezána a polychromována. Tohoto úkolu se ujal a beze zbytku splnil pražský řezbář pan Marek Minář, mj. autor několika knih o řezbářství. Sochu vytvořil podle dochovaných fotografií v původním provedení a velikosti.
Socha ponese dedikaci: "Na památku paní Alexandry Švandrlíkové (1943 - 2016) věnuje manžel Josef Švandrlík, synové Pavel a Josef, Zaječov 40", věnována bude všem farníkům, věřícím, příznivcům zdejšího kláštera, augustiniánům a kněžím, kteří v tomto chrámu sloužili a budou sloužit mši svatou.
Po mnoha letech se do kláštera vrací socha světice, která klášteru dala jméno a která nahradí sošku, nyní umístěnou na oltáříku v kapličce zasvěcené sv. Dobrotivé a je její nepřesnou náhradou.


Pokud si chcete připomenout, jak zdejší poutní místo přišlo k názvu Svatá Dobrotivá, vraťte se v archivu na blogu do dubna 2016, kde je původ názvu vysvětlený jedním z mnoha převorů zdejšího kláštera a člověkem odborně fundovaným.
Samotná soška sv. Dobrotivé (Benigny) má zajímavý osud, takže se opět vrátíme ke zdroji našich informací, ke knize převora kláštera M.B.Branda:
"Za drahně let socha ta sešla, a ač byla dosti chatrná, tož přece byla krásná, spanilá a utěšená. U této sochy na přímluvu svaté Dobrotivé děly se veliké zázraky a proto socha ta byla u veliké vážnosti chována jakožto socha zázračná. Také se vypravuje, když řeholníci klášter opustili, že Markéta Tancarka (Toncarová), rychtářka ze Zaječova, byvši ve snách napomenuta aby se postarala o důstojné ozdobení sochy svaté Dobrotivé, dala ji roku 1865 obnoviti u malíře Davida Schnabla z Nepomuku".
Tam, kde se nacházejí obrazy nebo sochy světců, tam dochází také k zázrakům. Dokonce se téma zázraků na poutních místech stalo námětem bakalářské práce jednoho studenta historie. Proto z knihy P. Branda vybíráme několik příkladů, které zázraky spojené se sv. Dobrotivou popisují. Pojďte se spolu s námi s nimi seznámit. První se týká "neochoty" sochy sv. Dobrotivé opustit zdejší klášter a kapličku, která jí byla a je zasvěcena:
" Rod pánů Zajíců velice chudnul a velikou část statků svých poznenáhlu odprodával. Po smutných dobách odebrali se páni Zajícové prodavše statky své do Litoměřicka na Mšeno, kamž s sebou vzali posvátné věci kostelní, jako obrazy svatých, kalichy a monstrance, aby tyto věci nepřišly do bezbožných rukou.
Když díl statků klášterních prodán byl pánu na Knín, hned odtud (z kostela) počaly se věci a nářadí kostelní odvážeti a mezi jinými naložena byla na vůz, jak se obyčejně říká, do fasuňku, také zázračná socha sv. Dobrotivé. Náklad zdál se býti těžkým a proto zapřáhnuto trojí spřežení silných volů; avšak spřežení voli za den toliko dvě míle ujeli, poněvadž byli náramně umdleni a pod tíhou nákladu velice se potili. Druhého dne v jízdě pokračováno a cesta tentokrát ku podivu rychle ubíhala a tažná zvířata s velikou rychlostí náklad ten táhla. Na místo určené přirazivše, dali se hned do práce, aby věci z vozu složili a všichni velice se podivili, když na voze nebylo sochy svaté Dobrotivé ".

Tady skončíme s opisem výňatků z knihy, protože poněkud archaický text je pro současného člověka trochu obtížný. Ale kde se dnes setkáte s tak krásnými tvary jako je "kamž", "prodavše", "přiraživše",které jsou vybrány z původního textu. Dále pokračujeme textem volně převedeným do dnešní češtiny.
Nikdo nedokázal vysvětlit, kam socha zmizela, pan Jiří Zajíc vytýkal vozkům, že nedávali po cestě pozor a sochu ztratili. Poslal je projít celou cestu kterou náklad převáželi. Pátrali však marně, sochu nenašli, s nepořízenou se vrátili do Mšena - Budina .
Krátce na to, byli ze Mšena do kláštera formani vysláni znovu pro kostelní věci a ke svému překvapení našli sochu na původním místě. Netroufali si však znovu ji naložit a opět dopravit do Mšena. Naložili jen ostatní věci podle příkazu a s nimi a s poznáním, že socha je opět na původním místě se vrátili do Mšena.
Na Budinském zámku byla pro sochu předem připravena kaple, v níž měla být socha sv. Dobrotivé umístěna, proto byl co nejdříve vypraven do kláštera znovu povoz k převozu sochy. Další pokus o převoz byl provázen stejnými potížemi jako předešlý, přesto socha, i když s velkými potížemi byla dopravena do Mšena a umístěna do kaple. Zámecká paní na druhý den sezvala významné hosty ke slavnostnímu otevření kaple a představení slavné sochy. Překvapení bylo obrovské, protože socha z kaple opět zmizela a zámecká paní si zřejmě musela vzhledem k pozvaným hostům, prožít velmi krušné chvíle.
Po marném hledání sochy v zámku, byl vyslán posel do zaječovského kláštera. Posel se asi po třech dnech vrátil zpět s oznámením, že socha se nachází opět na původním místě. Z tohoto zjištění bylo vyvozeno, že se stal zázrak a že svatá Dobrotivá si zvolila za své sídlo klášter na Ostrově.
V knize je zmíněna ještě celá řada zázraků, převážně týkajících se zázračného uzdravení těžce nemocných. Jejich popis svým rozsahem překračuje možnosti tohoto příspěvku a proto přikládáme odkaz, na kterém je možné celou knihu P. Branda najít, "stáhnout" a v klidu ji přečíst. Knihu získal a na webové stránky umístil p. Ing. Josef Švandrlík. Za jeho práci a ochotu podělit se se získanými poznatky mnohokrát děkujeme.
Program bohoslužeb v měsíci dubnu:

7. dubna ve 14 hodin mše svatá (koná se mimořádně)

14. dubna mše začíná ve 14 hodin

21. dubna ve 14 hodin začíná pravidelná mše

28. dubna pravidelná mše svatá se začátkem ve 14 hodin

Po skončení mše je možné si prohlédnou kostel a klášter, případně si předem dohodnout návštěvu na adrese:

Za vaši pozornost a trvalou přízeň děkují autoři:

.............................................................V. M. S. + V.H....................................................
****************************************************************************************************************