Únor 2018

Únor

1. února 2018 v 4:00
Naši milí čtenáři, než jsme se stačili řádně rozhlédnout, leden je pryč a my vstupujeme do druhého měsíce ještě poměrně nového roku. Jako vždy se patří ohlédnout se za měsícem právě uplynulým a trochu zhodnotit věci, které se v něm udály.
Nejvýraznější událostí bylo vystoupení Smíšeného pěveckého sboru za Spáleného Poříčí. Sbor už tradičně o svátku Tří králů provedl Českou mši vánoční J. J. Ryby. Provedení bylo jako vždy perfektní a skvělá pověst sboru už pronikla do velkého okruhu příznivců nejen z obce Zaječov, ale i ze širokého okolí a ti zaplnili celý prostor zdejšího chrámu.
Spálenopoříčský sbor doplnili členové souborů Schola u Redemptoristů, Chrástochor, sboru z Rokycan a dalších spřízněných duší. Hudební složku vystoupení zajišťovala Lidová muzika z Chrástu, posílená hudebníky z Mladiny a dalších lidových souborů.
Při takových vystoupeních jde vždy především o celkový dojem a tak ti, kteří ve sboru působí jako sólisté jsou trochu schovaní a je potřeba je vyzdvihnout, protože jejich bezvadný výkon vystoupení celého sboru posouvá na ještě vyšší úroveň. Hru na elektronické varhany zajistila paní profesorka Zdena Ledvinová, sólové zpěvní party přednesly paní Veronika Farkašová soprán a paní Adéla Forejtová alt, mužské pěvecké party interpretovali pánové Libor Steiner tenor, basový Zdeněk Vobruba. Paní Eva Koubová svým úvodním slovem připravila návštěvníky koncertu na skvělý zážitek a ten byl skutečně beze zbytku naplněn. Vysoká úroveň koncertu je dána nejen kvalitním vstoupením všech sólistů i sboristů, ale i řízením sboru p. Ing. Antonínem Švehlou, který u sboru hostoval a je dirigentem Scholy u Redemptoristů. Podle vyjádření některých členů souboru vždy dovede pan Švehla soubor k vynikajícímu výkonu a to se u nás, pokud můžeme posoudit, potvrdilo beze zbytku..
Děkujeme za krásné vystoupení a věříme, že se tento soubor bude do našeho kostela rád vracet i v dalších letech. K této víře nás, alespoň trochu, opravňuje tvrzení členů poměrně složitě vytvořeného tělesa, že ze Svaté Dobrotivé všichni odjíždějí s dobrými pocity a rádi se k nám vracejí. My je rádi ujišťujeme, že jsou zde vždy vítáni.

Leden byl na další za znamenání hodné události chudý, vánoční svátky a oslava konce roku byly zřejmě poněkud vyčerpávající a tak přejděme k únoru. Jako vždy začneme počasím a k němu se vztahujícím pranostikám:
  • na Hromnice o hodinu více
  • únorová voda pro pole škoda
  • jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
  • svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více
  • svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je
Zimní čas ještě zdaleka neskončil a tak se, jen krátce, pojďme věnovat historii tohoto místa, tedy kostelu a klášteru sv. Dobrotivé. O založení kláštera jsme psali již v prvních příspěvcích, takže se k této události už nebudeme víc vracet. Teď se spíše chceme postupně věnovat různým zajímavostem a popřípadě i pověstem ke klášteru se vztahujícím. V tomto článku vycházíme z knihy pátera B. M. Branda, který byl na přelomu 19. a 20. století převorem zdejšího kláštera. Uváděný příspěvek pochází z "dílny" p. Z. Kastnera a je výňatkem z knihy, tedy v původní gramatice a pravopisu.
Stalo se před mnoha roky.

Později za faráře Cerhovického, Mýtského, Strašického a Ostrovského, Václava Piculiniho z Tischengrubu, přebýval v letech 1665 - 1667 v klášteře, v místnosti nad nynějším refektářem poustevník Matěj Jakub Zelenka, maje za společníka toliko beránka, s nímž trávil čas v opuštěném klášteře. O něm se vypravuje, že zastával v opuštěném kostele zvoníka a v klášteře vyučoval děti sousedů počátkům náboženství i čtení a psaní a vedl prý život přísný, jsa pokojného ducha.
V té době prý k němu se přidružil jakýsi poutník z Říma, který ho žádal, aby mu zaříkal zlého ducha, kterým prý posedlý jest. Zelenka dal se k tomu a snad i k jiným nepředloženým věcem svésti, načež mu farář Paulini kázal odejíti z kláštera.
Když neuposlechl, byla věc oznámena arcibiskupské konsistoři, odkud bylo nařízeno komoře na Zbiroh, aby Zelenka násilím z kláštera odveden. Zbirožský pojezdný František Loštvic dal jej svázati a odvésti na Zbiroh, kde byl dán do šatlavy. Brzy jsa propuštěn odešel do Bechyně k františkánům, kde v poustevně sv. Ivana u vysokém věku zemřel.
Jak z archivu zbirožského dá se zjistiti, ustanovil toho Zelenku do kláštera zdejšího děkan Hořovický jakožto tehdejší vikář, neboť proti výtkám hejtmana Zbirožského Rafaela Gallida brání se tím, že jako vikář měl k tomu právo.
[P. Brand - Klášter Svatodobrotivský]

Jak vyplývá z ukázky, neměli poustevníci vůbec lehký život. Uvedený příběh má své pokračování:
Roku 1678 je v Bechyni zmiňován i první mnich - poustevník v kapli zasvěcené sv. Janu Křtiteli. Byl jím Matěj Jakub Zelenka, rodák z Milevska. Ten po několika letech odchází do Polska, kde vstupuje do "pouště při klášteře Hor Stříbrných" na Litvě. Roku 1683 dostává zprávu od své matky, jež ovdověla a chce, aby se vrátil do Čech a pomáhal jí. Povolení je mu dáno poté, když se prokázal listem hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, že se může při kapli sv. Jiří na bechyňském zámku poustevnický život dál vésti a že bude nosit dřívější oděv hnědé barvy dle řádu sv. Ivana, jako to bylo u poustevníků polských obyčejem, " kdežto poustevníci řádu kamaldulenského v Polště nosili oděv bílé barvy".
[Bechyňský městský zpravodaj 6/2016]

Za obě části příspěvku o svatodobrotivském poutníkovi děkujeme panu Zdeňkovi Kastnerovi.

Program bohoslužeb v únoru:

3.2.2018 - mše svatá se nekoná
10.2.2018 - mše začíná ve 14 hodin
17.2.2018 - začátek mše ve 14 hodin
24.2.2018 - mše se začátkem ve 14 hodin

Na závěr našeho povídání, abychom dokázali, že existují alespoň občas náznaky opravdové zimy, přidáváme pohled na zasněžený klášter.


Děkujeme za čas, který jste našemu článku věnovali a věříme, že si naše povídání otevřete i příští měsíc.

..........................................................Za přízeň děkují autoři.................................................

..............................................................V. M. S. a V.H........................................................

P.S. Pokud máte zájem o další fotky z koncertu, najdete je na níže uvedeném odkazu:

Pokud někdo z vás má zájem o netradiční pohled na cizí země, přikládáme pozvánku na únorové promítání v zaječovském kině.****************************************************************************************************************************************